Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2022.

Obavijest o trajanju osobnih certifikata i uporabi sustava eGrađevinski dnevnik od 01.01.2023. godine

Poštovani članovi Hrvatske komore inženjera elektrotehnike,

pozivamo Vas da obratite pozornost na datum isteka osobnih certifikata putem Certilia Middleware aplikacije kao i na e-mail upozorenja Certilie o prestanku važenja certifikata koji će prije isteka važenja certifikata stići na vaše prijavljene e-mail adrese.

 

U siječnju 2023. godine pojedinim članovima Komore ističe rok poslovnih kartica s potpisnim i identifikacijskim certifikatom obzirom na činjenicu da iste imaju ograničeno vrijeme trajanja osobnih certifikata za fizičke osobe (3 godine od dana izdavanja certifikata).

Predlažemo da u roku od 30 dana prije isteka postojećih certifikata, sukladno Općim pravilima pružanja usluga certificiranja AKD-a, ponovno ispunite Zahtjev za izdavanje osobnih certifikata za fizičke osobe, a koji se nalazi u dnu ove stranice. (u prilogu)

Ispunjavaju se samo osobni podaci i potpisuje na dnu obrasca. Rubrika koja vrsta certifikata je potrebna već je ispunjena.

Ispunjeni Zahtjev zajedno s kopijom osobne iskaznice možete:

  1. osobno uručiti u uredu AKD – adresa: Kranjčevićeva 5/II.kat, 10000 Zagreb, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 sati.
  2. dostaviti putem pošte na adresa ureda AKD, Kranjčevićeva 5/II.kat, 10000 Zagreb, na način da se zahtjev ovjeri kod javnog bilježnika.
  3. poslati putem emaila ra.ured@akd.hr na način da zahtjev potpišete kvalificiranim elektroničkim potpisom – osobnom iskaznicom ili važećom korporativnom karticom. Potrebno je pripaziti da se prilikom digitalnog potpisivanja zahtjev potpiše ispravnim certifikatom (potpisnim).

Molimo na vrh zahtjeva upišite svoj broj upisa u Komoru  (ukoliko ste upisani u dva Imenika navedite brojeve upisa E i EIG, ili EVR, ili ES).

Rok za izradu certifikata je 10 dana nakon što se kompletira ispravno predan zahtjev.

Troškove izrade novih certifikata slijedom isteka postojećih snosi Hrvatska komora inženjera elektrotehnike.

 

Uputa za e-potpis

E-potpis potrebno je napraviti u naprednom (AdES) formatu a ne u starom PKCS#7 formatu, da bi potpis bio pravno gledano kvalificiran i izjednačen s vlastoručnim.

Adekvatan napredan format u Adobe alatima se zove CAdES-Equivalent (postavka dostupna na Edit->Preferences->Signatures->Digital Signatures->More, pod Default Signing Method), a AKD Certilia web servis za izradu potpisa (koji automatski bira potpisni certifikat, koristi napredan format potpisa i dodaje vremenski žig (bez naknade) i vizual potpisa na dodatnu, posljednju stranicu) dostupan je na https://websign.certilia.com/ .

 

Napomena:

Izmjenom Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 68/22) primjena sustava eGrađevinski dnevnik je od 01. siječnja 2023. godine.

Zahtjev za izdavanje certifikata.doc Upute za potpisivanje dokumenta Adobe.pdf
Sve vijesti