Struktura Komore

O Komori

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike osnovana je u srpnju 2009. godine temeljem Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 152/08., 49/11, 25/13). Nastala je iz strukovnog razreda inženjera elektrotehnike prijašnje Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, koja je djelovala od 1998. pa do srpnja 2009. Osnovana je s ciljem unapređenja inženjerske struke, zaštite javnog interesa i zaštite interesa trećih osoba.

Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija, čiji članovi su ovlašteni inženjeri elektrotehnike, inženjeri gradilišta i voditelji radova elektrotehničke struke, te strane ovlaštene osobe elektrotehničke struke s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj. Danas broji oko 2500 članova.

Komora je pravna osoba, koja obavlja javne ovlasti utvrđene Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju  (''Narodne novine'', broj 78/15, 114/18, 110/19).

Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti javne su isprave. U Komoru se obvezno udružuju ovlašteni inženjeri elektrotehnike, inženjeri  gradilišta, voditelji radova, te strane ovlaštene osobe elektrotehničke struke, koji obavljaju stručne poslove u skladu s posebnim propisima, a radi zastupanja i usklađivanja zajedničkih interesa, zaštite javnog interesa i zaštite interesa trećih osoba.

Komora u okviru javnih ovlasti uspostavlja i vodi:

 1. Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike
 2. Imenik inženjera gradilišta elektrotehničke struke
 3. Imenik voditelja radova elektrotehničke struke
 4. Imenik stranih ovlaštenih osoba elektrotehničke struke
 5. Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
 6. Upisnik zajedničkih ureda
 7. Evidenciju odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima elektrotehničke struke
 8. Evidenciju stranih ovlaštenih osoba elektrotehničke struke kojima je izdana potvrda za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, poslova vođenja građenja u svojstvu odgovorne osobe, poslova voditelja projekta gradnje, poslova ispitivanja i prethodnih istraživanja
 9. Evidenciju osoba kojima je priznala inozemne stručne kvalifikacije
 10. Evidenciju izdanih EU potvrda, provodi obradu/pripremu IMI dosjea u informacijskom sustavu unutarnjeg tržišta i izdaje europsku profesionalnu karticu
 11. Evidenciju o članovima Komore brisanim iz imenika i upisnika
 12. Evidenciju o stegovnim postupcima i postupcima Centra za mirenja
 13. Evidenciju počasnih članova Komore
 14. Evidenciju trajnog stručnog usavršavanja
 15. Evidenciju stranih ovlaštenih osoba koje su po pozivu Vlade Republike Hrvatske radile na projektu od posebnoga kulturnog značenja.

Komora imenike, upisnike i evidencije vodi u računalnom obliku u formatu koji je dostupan e-dozvoli, te u obliku digitalnih zapisa, koji se trajno čuvaju.

Komora također provodi postupak i utvrđivanje uvjeta priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i donosi rješenje o tome, te izdaje potvrde za povremeno obavljanje poslova regulirane profesije elektrotehničke struke u Republici Hrvatskoj.

Javnost rada Komore ostvaruje se putem Glasila Komore i internetske stranice www.hkie.hr .

Članovi Komore ostvaruju svoje interese u Komori neposredno po zborovima područnih odbora i posredno preko svojih izabranih predstavnika u Skupštini i drugim oblicima organiziranog rada.

Članovi Komore se za područje jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave udružuju u područne odbore.

Tijela Komore jesu Skupština Komore, Upravni odbor Komore, Nadzorni odbor Komore, predsjednik Komore.

Skupština Komore najviše je tijelo odlučivanja, koju čine 63 izabrana predstavnika iz Područnih odbora.

Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru, odgovara za zakonitost njezina rada, vodi i nadzire poslovanje.

Upravni odbor Komore izvršno je tijelo Komore koje vodi poslovanje, brine se za provođenje programa rada Komore i donesenih odluka.

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike provodi stručno usavršavanje organizirano i sustavno kroz programe temeljne i napredne/specijalističke izobrazbe., te vodi evidenciju osoba koje se stručno usavršavaju.

Stručno usavršavanje se provodi na temelju plana i programa stručnog usavršavanja.

Detaljne informacije o događanjima u stručnom usavršavanju možete vidjeti na našoj web stranici:

Stručno usavršavanje -> Najave seminara

Komora također provodi stručni nadzor nad radom svojih članova temeljem javnih ovlasti iz Zakona i posebnog općeg akta kojim se uređuje način organiziranja i provođenja stručnog nadzora, te u obavljanju stručnog nadzora surađuje s Ministarstvom.