Učestala pitanja

Pronađite odgovore na najčešće postavljena pitanja

Koji su uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike?

Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike propisani su člankom. 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine br. 78/2015), te člankom 5. Pravilnika o upisima HKIE.

Dakle, pravo na upis u Imenik ovlaštenih inženjera ima osoba koja je, između ostalog, stekla akademski naziv magistar inženjer elektrotehnike, odnosno stručni naziv stručni specijalist inženjer elektrotehnike ako je tijekom cijeloga studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, te da je nakon završetka studija provela na odgovarajućim poslovima u struci najmanje dvije godine.

Radno iskustvo u struci dokazuje se popisom poslova u struci ovjerenim od strane poslodavca ili izjavom poslodavca ili završnim mišljenjem mentora (dostavljaju podnositelji zahtjeva koji su u Komori bili prijavljeni kao vježbenici), odnosno potvrdom o stručnom radu pod nadzorom ovjerenom od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike.

Uz zahtjev za upis obvezno se prilaže preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva (VSS).

Sve akte, propisane obrasce i pripadajuću dokumentaciju koja se podnosi uz Zahtjev za upis možete naći na internetskoj stranici Komore
Obrasci i potvrde
Zahtjev za upis u imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike

Koji su uvjeti za polaganje stručnog ispita?

Glede upita o polaganju stručnog ispita predlažemo da se istim obratite nadležnom tijelu pri kojem se stručni ispit i polaže (MGIPU), obzirom da isto nije u nadležnosti HKIE.
http://www.mgipu.hr/

Da li se inženjer elektrotehnike (VŠS) s položenim stručnim ispitom može upisati u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike?

U skladu s člankom 27. stavci 1. i 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (N.N.78/15) pravo na upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike ima osoba koja je, između ostalog, stekla akademski naziv magistar inženjer elektrotehnike, odnosno stručni naziv stručni specijalist inženjer elektrotehnike ako je tijekom cijeloga studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, te da je nakon završetka odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija ili nakon završetka odgovarajućeg specijalističkog diplomskog stručnog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci najmanje dvije godine.

Dakle, inženjer elektrotehnike (VŠS) i prvostupnik (bacc.ing.el.) se prema važećim propisima ne mogu upisati u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike.

Je li se nakon stjecanja diplome potrebno prijaviti u Komoru i odraditi vježbeničku praksu?

Stupanjem na snagu novog Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15), dana 26. srpnja 2015. godine prestao je važiti dotadašnji Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima (NN 152/08, 124/09, 49/11, 25/13), te Komora više ne provodi komorski postupak za vježbenike buduće kandidate za upis u komoru.

Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike propisani člankom 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, te člankom 5. Pravilnika o upisima HKIE.

Radno iskustvo u struci dokazuje se popisom poslova u struci ovjerenim od strane poslodavca ili izjavom poslodavca ili završnim mišljenjem mentora (osobe koje su bile prijavljene u Komori kao vježbenici), odnosno potvrdom o stručnom radu pod nadzorom ovjerenom od strane ovlaštenog inženjera elektrotehnike.

Koliko iznosi članarina za članstvo u Komori?

Temeljem članka 5. stavka 1. Odluke o visini članarine, upisnine i naknade za poslove kojima HKIE ostvaruje vlastite prihode, donesene na 5. Skupštini HKIE održanoj 17.12.2015. obveznici plaćanja članarine su ovlaštene osobe elektrotehničke struke upisani u Imenike HKIE, kojima obveza plaćanja članarine nastupa s mjesecom njihova upisa.

Dakle, zaduženje članarine započinje s danom upisa u Komoru, te je proporcionalno broju mjeseci u godini u kojoj su upisani.

Obvaze plaćanja članarine nastupa s prvim danom siječnja za prvo polugodište, te s prvim danom srpnja za drugo polugodište tekuće godine.

Visina članarine ovlaštenih osoba elektrotehničke struke utvrđuje se u godišnjem iznosu od 1.920,00 kn (polugodišnji iznos 960,00 kn, odnosno 160,00 kn mjesečno).

Članarina je jedinstvena, bez obzira u koliko imenika je član upisan.

Komora ne može ispostaviti račun za upisninu i članarinu, jer iste ne predstavljaju naknadu za isporuku dobara, odnosno usluga.
Odluka o visini članarine i upisnine

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o visini članarine, upisnine i  naknade za poslove kojim HKIE ostvaruje vlastite prihode

Je li se povećava iznos članarine za upis u dva imenika?

Temeljem članka 1. 'Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini članarine, upisnine i naknade za poslove kojima HKIE ostvaruje vlastite prihode', donesene na 2. Skupštini HKIE održanoj 20.12.2018. godine propisana je jedinstvena godišnja članarina za sve aktivne članove Komore u iznosu=1.920,00 kn , bez obzira u koliko imenika su upisani.

Dakle, članarina se ne povećava ako je član upisan u dva imenika.

Kako mogu svoje članstvo u Komori staviti u mirovanje?

U skladu s člankom 32. podstavkom 5. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (N.N 78/15) ovlaštenom inženjeru članstvo u Komori miruje ako to sam zatraži. Rješenje o mirovanju donosi nadležno tijelo Komore, a za vrijeme mirovanja ovlaštenom inženjeru miruju sva prava i obveze koje proizlaze iz članstva u Komori (članak 33. Zakona).

Podnositelj Zahtjeva je za vrijeme mirovanja članstva obvezan u Komori pohraniti iskaznicu i pečat, vratiti policu osiguranja i podmiriti sve dospjele financijske obveze prema Komori nastale do datuma početka mirovanja članstva. Mirovanje se ne može odobriti retrogradno.

Obrasci ‘Zahtjev za mirovanjem članstva’ u određenom Imeniku nalaze se na web stranici Komore
{{'home'|page}}
Obrasci i potvrde

Je li odlaskom u mirovinu automatski prestaje članstvo u Komori?

Temeljem članka 34. stavak 1. podstavak 7. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (N.N.78/15) ovlaštenom inženjeru prestaje članstvo u Komori odlaskom u mirovinu ako to pisanim zahtjevom zatraži.

Dakle, odlazak u starosnu mirovinu, ne povlači za sobom obvezu prestanka članstva u Komori, osim ako član to pisano ne zatraži. Ukoliko član želi iskoristiti pogodnost odlaska u starosnu mirovinu, bez prestanka radnog odnosa, svoj radni odnos mora pravovremeno regulirati kod poslodavca, Komore i HZMO-a.

Član Komore koji želi iskoristiti pogodnost odlaska u starosnu mirovinu, bez prestanka radnog odnosa, može odabrati duljinu radnog vremena do maksimalno pola radnog vremena, ali odabrano vrijeme rada može biti i kraće od maksimalno propisanog. Pri tom član Komore zadržava sva prava i obveze koje proizlaze iz članstva u Komori.

Za ispis iz Komore potrebno je dostaviti osobno potpisan zahtjev za ispis iz određenog Imenika HKIE, priložiti upravne pristojbe, vratiti pečat, iskaznicu i policu osiguranja, te podmiriti eventualni dug članarine.

Može li se promijeniti lozinka koju je članovima dodijelila Komora za logiranje na web stranicu HKIE – “Moj HKIE”?

Lozinku nije moguće promijeniti.

Je li obvezno stručno usavršavanje članova Komore?

Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), i članka 48. Statuta HKIE (NN 137/15, 35/19) uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Klasa: 360-01/19-02/378, Ur.broj: 531-04-19-2, od 29.07.2019.  Upravni odbor Hrvatske komore inženjera elektrotehnike donio je Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba elektrotehničke struke.
Komora u okviru trajnog stručnog usavršavanja organizira temeljnu i naprednu naobrazbu.

Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba elektrotehničke struke