Za povremeno privremeno obavljanje poslova u Republici Hrvatskoj

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike temeljem Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine broj 78/15.) i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine broj 78/15.) je nadležno tijelo za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i izdavanje potvrda za povremeno privremeno obavljanje poslova u Republici Hrvatskoj.

Postupak i utvrđivanje uvjeta priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija provodi se na način propisan Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/15) i Pravilnikom o uvjetima i postupku za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike provodi postupak priznavanja stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija:
- ovlašteni inženjer elektrotehnike tj. (ovlašteni projektanti i nadzorni inženjeri)
- voditelj gradilišta
- voditelj radova

U postupku priznavanja stručnih kvalifikacija ocjenjuju se kandidatove kvalifikacije za obavljanje regulirane profesije. Stručne kvalifikacije su cjelovitost stručnog odnosno fakultetskog obrazovanja i stručne osposobljenosti u EU, EEP ili Švicarskoj; na temelju kojih je pojedinac dobio pravo obavljanja određene profesije (zanimanja) u EU, EEP ili Švicarskoj.

Temeljem usporedbe kandidatove kvalifikacije s kvalifikacijama koje za obavljanje određene regulirane profesije zahtijevaju propisi Republike Hrvatske, Hrvatska komora inženjera elektrotehnike može procijeniti da li kandidatove kvalifikacije odgovaraju ili ne.

Fizička osoba koja u matičnoj državi ima pravo obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, voditelja građenja, voditelja radova, voditelja projekta i poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja ima pravo u Republici Hrvatskoj pod pretpostavkom uzajamnosti trajno obavljati te poslove u svojstvu ovlaštene osobe pod istim uvjetima kao i ovlašteni inženjer, ovlašteni voditelj građenja, odnosno ovlašteni voditelj radova, voditelj projekta, osoba ovlaštena za ispitivanja i prethodna istraživanja, ako ima stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje tih poslova u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima, te se upisuje u Imenik stranih ovlaštenih inženjera.

Pretpostavka uzajamnosti ne primjenjuje se na državljane država ugovornica Europskog gospodarskog prostora (dalje u tekstu: EGP-a) i države članice Svjetske trgovinske organizacije.

Upisom u Imenik stranih ovlaštenih inženjera pojedinac postaje član Hrvatske komore inženjera elektrotehnike sa svim pravima i obvezama člana. Mora se ponašati u skladu sa Statutom HKIE, Kodeksom strukovne etike HKIE i u skladu s propisima i drugim općim aktima koji vrijede u Republici Hrvatskoj.

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike je nadležno tijelo za izdavanje potvrda za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, voditelja građenja, voditelja radova, poslova voditelja projekta i poslova ispitivanja i prethodnih istraživanja odgovornim osobama elektrotehničke struke u Republici Hrvatskoj. Prije izdavanja potvrde, strana ovlaštena osoba je dužna podnijeti izjavu Komori i proći postupak provjere inozemnih stručnih kvalifikacija, te se ta osoba upisuje u evidenciju pri Komori.

Zahtjevi za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, izjava i zahtjev za upis u imenik stranih ovlaštenih osoba nalazi se pod linkom: /obrasci-i-potvrde/imenici.