Zakoni i propisi

Gradnja

Zakoni


Zakon o gradnji
NN 153/2013, 20/17, 39/19, 125/19, Pročišćeni tekst

Zakon o prostornom uređenju
NN 153/2013, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, Pročišćeni tekst

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
NN 86/2012, 143/13, 65/17, 14/19

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
NN 78/15, 118/18, 110/19

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
NN 78/15, 114/18, 110/19

Zakon o građevnim proizvodima
NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20

Zakon o državnom inspektoratu
NN 115/18

Zakon o građevinskoj inspekciji
NN 153/13 - važi samo za inspekcijske postupke koji su započeli prije donošenja Zakona o državnom inspektoratu NN 115/2018

Pravilnici


Pravilnik o nostrifikaciji projekata
NN 98/99, 29/03, 20/17

Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora
NN 116/19

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
NN 32/14, 69/14, NN 27/15

Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
NN 131/2021

Pravilnik o kontroli projekata
NN 32/14, NN 72/20

Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste
NN 53/02, NN 20/17

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti,
NN 78/13

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
NN 118/19,  65/20

Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja
NN 129/2015

Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje
NN 55/20

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
NN 112/17,  34/18,  36/19,  98/19,  31/20,  74/22,  155/23

Pravilnik o manje složenim radovima
NN 14/20

Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima
NN 85/15

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta
NN 42/14

Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište
NN 42/14

Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade
NN 93/17

Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevine u svrhu obračuna komunalnog doprinosa
NN 15/19

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Državnog inspektorata
NN 84/19

Pravilnik o razvrstavanju građevina i skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara
NN 56/12, NN 61/12

Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
NN 43/2014

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
NN 46/18, NN 98/19

Pravilnik o održavanju građevina
NN 122/14, NN 98/19

Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
NN 118/19, 65/20

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
NN 136/2015

Pravilnik o darovanju građevnog materijala
NN 16/19

Tehnički propisi


Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama
NN 87/2008, 33/2010

Karta grmljavinskih dana u boji koja je sastavni dio propisa,
NN 33/2010

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
NN 128/2015, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije
NN 5/2010

Odluka


Odluka o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju
NN 119/18

Uredbe


Uredba o tarifi upravnih pristojbi
NN 92/21, NN 93/21, NN 95/21

Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
NN 98/12

Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
NN 37/14, 154/14