Zakoni i propisi

Gradnja

Zakoni iz područja gradnje


Zakon o gradnji
NN 153/2013, 20/17, 39/19, Pročišćeni tekst

Zakon o prostornom uređenju
NN 153/2013, 65/17, 114/18, 39/19, Pročišćeni tekst

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
NN 86/2012, 143/13, 65/17, 14/19

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
NN 78/15, 118/18

Napomena:  Ovaj Zakon stupio je na snagu 25. srpnja 2015., osim odredbe članka 42. ovoga Zakona koja je stupila na snagu 1. lipnja 2017.  Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestao je važiti Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08, 124/09, 49/11 i 25/13).

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
NN 78/15, 114/18

Zakon o građevnim proizvodima
NN 76/13, 30/14, 130/17

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima građevinske inspekcije,
NN 1/1998

Pravilnik o nostrifikaciji projekata
NN 98/1999, 29/2003

Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora i nadzornika
NN 42/14

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
NN 32/14, 69/14, NN 27/15

Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
NN 111/2014

Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije
NN 9/2000, 99/2002

Pravilnik o kontroli projekata
NN 32/14

Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste
NN 53/2002

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti,
NN 78/13

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
NN 64/14, NN 41/15, NN105/15

Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama
NN 117/2007, 25/2008, 69/2010, 19/13, 40/14

Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada,
NN 03/2007

Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu
NN 116/2007, 56/2011

Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja
NN 129/2015

Pravilnik o produženju razdoblja stručnog usavršavanja znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva
NN 87/2010, 23/2011

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama
NN 87/2008, 33/2010

Karta grmljavinskih dana u boji koja je sastavni dio propisa,
NN 33/2010

Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada
NN 110/2008

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
NN 128/2015

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
NN 79/14, NN 41/15, NN 75/15

Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima
NN 85/15

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije
NN 5/2010

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta
NN 42/14

Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu
NN 47/12 - prestaje važiti, zamjenjuje ga: 156/2014

Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada
NN 90/2010, 111/2010, 55/12

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački građevinskog inspektora
NN 42/14

Uredba o građevnim proizvodima
305/2011, EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

Pravilnik o razvrstavanju građevina i skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara
NN 56/12, NN 61/12

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
NN 86/12, NN 143/13

Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
NN 43/2014

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
NN108/2004 Stupanjem na snagu Pravilnika o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (NN 43/2014) prestaje važiti članak 12. ovog Pravilnika.
Stupanjem na snagu Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/2014) prestaje važiti članak 13. ovog Pravilnika.

Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika
(NN 6/2000) primjenjuje se na građenje koje je započeto prije dana stupanja na snagu novoga Pravilnika (NN 111/2014)

Pravilnik o održavanju građevina
NN 122/14

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
NN 78/15

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
NN 78/15 114/18

Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
NN 55/14, NN41/15

Zakon o građevinskoj inspekciji
NN 153/13

Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
NN 4/15, NN 24/15, NN 93/15

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
NN 136/2015

Zaštita okoliša


Zakon o zaštiti okoliša,
NN 80/13 - danom stupanja na snagu Zakona o gradnji (NN 153/2013) prestaje važiti članak 76. stavak 5. ovog Zakona, NN 78/15

Zakon o zaštiti prirode
NN 80/13

Naputak o obrascu, sadržaju i način vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora zaštite okoliša
NN 79/1995

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša
NN 35/2008, 87/15

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
NN 64/2008, 67/2009, - prestaje važiti, 61/2014 - članak 33. Započeti postupci: Postupci: procjene utjecaja zahvata na okoliš, ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i izdavanja upute o sadržaju studije, koji su započeti prije stupanja na snagu ove Uredbe, provest će se prema odredbama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (»Narodne novine«, br. 64/2008 i 67/2009)

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
NN 64/2008

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
NN 64/2008

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša
NN 68/2008

Pravilnik o povjerenstvu za stratešku procjenu
NN 70/2008

Pravilnik o znaku zaštite okoliša
NN 70/2008, 81/2011

Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku (znački) inspektora zaštite okoliša
NN 156/2014 

Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša
NN 126/2010 - prestaje važiti, zamjenjuje ga: 156/2014

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja
NN 114/2011

Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
NN 133/2006, 31/2009, 156/2009, 45/2012, 86/2013, - prestaje važiti, 111/2015 

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13) osim odredbi članka 18. stavka 2. alineje 2. i stavka 3. toga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 15. stavaka 3. i 4., članka 15.a stavaka 3. i 5. i članka 16. stavaka 2. i 3. toga Pravilnika koji vrijede do uspostave Registra iz članka 25. ovoga Pravilnika.

Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14

Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj elektroničkoj opremi
NN 131/13, 16/14, 90/14, 142/14, 128/15

Elektroničke komunikacije


Zakon o elektroničkim komunikacijama
NN 73/2008, 90/2011, 133/12, 80/13, 71/2014

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
NN 154/2011, 149/2013, 82/2014, 24/2015

Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme
NN 136/11, 44/12, 75/13

Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine
NN 75/13

Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama
NN 61/2009, 92/2009 - prestaje važiti, zamjenjuju ih: NN 45/2012, 97/2014

Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada
NN 155/2009

Pravilnik o tehničkim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreže
 NN 108/2010 

Pravilnik o svjetlovodnim i distribucijskim mrežama
NN 57/2014

Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju
NN 114/2010, 29/13

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu
NN 89/2011

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija
NN 113/2011, 124/2014

Pravilnik o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija
NN 113/2011, 124/2014

Pravilnik o pečatu inspektora elektroničkih komunikacija
NN 113/2011, 124/2014

Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti
NN 117/2014

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti
NN 23/2011

Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi
NN 112/2008 - prestaje važiti, zamjenjuje ga: 25/2012

Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme
NN 117/2014

Naputak o utvrđivanju osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u području elektromagnetske kompatibilnosti
NN 36/2010

Pravilnik o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu
NN 183/2004

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu
NN 89/2011

Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta
NN 152/2011, 151/2014

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
NN 154/2011, 149/2013, 82/2014, 24/2015

Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi
NN 25/2012