Zakoni i propisi

Energetika

Zakoni iz područja energetike


Zakon o energiji
NN 120/12, 14/14, 102/15

Zakon o tržištu električne energije
NN 22/13, 102/15

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti
NN 120/12

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
NN 100/15

Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske
NN 130/09

Zakon o energetskoj učinkovitosti
NN 127/14

Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
NN 107/03, 144/12

Pravilnik o energetskoj bilanci
NN 33/03

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava
NN 95/15

Podzakonski akti iz područja energetike


Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije
NN 104/15

Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
NN 133/13, 151/13, 20/14, 107/14, 100/15

Uredba Komisije (EU) 2015/1222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima

Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
NN 158/13

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
 NN 56/15

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
NN 134/15 - Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Odluka o iznosu tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge
NN 63/15

Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju električne energije, bez visine tarifnih stavki
 NN 49/12

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije
NN 134/15 - Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki
 NN 49/12

Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije
NN 134/15 - Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Odluka o naknadi za organiziranje tržišta električne energije
NN 94/07, 38/12

Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
NN 88/12

Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje
NN 121/13, 82/14, 132/14

Metodologija za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu
NN 37/11, 42/11

Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja
NN 85/15

Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
NN 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15, 110/15

Uredba o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
NN 128/13

Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije
NN 84/13, 20/14, 108/15

Odluka o iznosu naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije
NN 34/15

Pravilnik o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta
HEP-OPS, 11/09, 11/10, 12/10, 11/11, 07/12, 11/12, 11/13

Pravila nestandardnih usluga HOPS-a i Cjenik nestandardnih usluga HOPS-a
HOPS, 3/15

Pravila djelovanja tržišta električne energije
NN 135/06, 146/10, 90/12

Pravila organiziranja tržišta električne energije
NN 121/15

Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije
NN 133/14

Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava
NN 133/06, 135/11

Pravilnik o zahtjevima energetske učinkovitosti proizvoda povezanih s energijom u postupcima javne nabave
NN 070/15

Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti
NN 088/15, 114/15

Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima
NN 088/14, 020/15

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV
NN 105/10

Pravilnik o normiranim naponima za distribucijske niskonaponske električne mreže i električnu opremu
NN 28/2000

Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
NN 28/06

Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
NN 52/06

Mrežna pravila elektroenergetskog sustava
NN 36/06

Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijomj
NN 56/15

Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom
NN 14/06

Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
NN 85/15

Odluka o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije
NN 84/13, 101/13, 72/15

Cjenik nestandardnih usluga
– u djelatnosti distribucije električne energije,
– u djelatnosti distribucije električne energije – Mjerne usluge,
– u djelatnosti opskrbe električnom energijom tarifnih kupaca.
HEP-ODS, 08/09

Program za osiguranje i primjenu načela razvidnosti, objektivnosti i nepristranosti rada HEP - Operatora prijenosnog sustava d.o.o.
HEP-OPS, 5/06

Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije
HROTE 16.04.2014.

Odluka o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru
NN 137/14