Operativne informacije

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatska komora inženjera elektrotehnike uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13., 85/15.). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Komori. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg ožete poslati:

  • na adresu Hrvatske komora inženjera elektrotehnike, Ulica grada Vukovara 271/III, 10 000 Zagreb;
  • na broj faksa: 01/ 5508-441;
  • osobno donijeti u Komoru
  • na adresu e-pošte: elektroinzenjeri@hkie.hr

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u "Narodnim novinama" broj12/14. i 15/14.

Službenica za informiranje Hrvatske komore inženjera elektrotehnike: Maja Dubravec Lazić, ing.arh. Tel: 01/ 5508-440


Godišnja izvješća