Zakoni i propisi

Zaštita okoliša

Zakoni iz područja zaštite okoliša


Zakon o zaštiti okoliša,
NN 80/13 - danom stupanja na snagu Zakona o gradnji (NN 153/2013) prestaje važiti članak 76. stavak 5. ovog Zakona, NN 78/15

Zakon o zaštiti prirode
NN 80/13

Naputak o obrascu, sadržaju i način vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora zaštite okoliša
NN 79/1995

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša
NN 35/2008, 87/15

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
NN 64/2008, 67/2009, - prestaje važiti, 61/2014 - članak 33. Započeti postupci: Postupci: procjene utjecaja zahvata na okoliš, ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i izdavanja upute o sadržaju studije, koji su započeti prije stupanja na snagu ove Uredbe, provest će se prema odredbama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (»Narodne novine«, br. 64/2008 i 67/2009)

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš
NN 64/2008

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
NN 64/2008

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša
NN 68/2008

Pravilnik o povjerenstvu za stratešku procjenu
NN 70/2008

Pravilnik o znaku zaštite okoliša
NN 70/2008, 81/2011

Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku (znački) inspektora zaštite okoliša
NN 156/2014 

Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša
NN 126/2010 - prestaje važiti, zamjenjuje ga: 156/2014

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja
NN 114/2011

Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
NN 133/2006, 31/2009, 156/2009, 45/2012, 86/2013, - prestaje važiti, 111/2015 

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13) osim odredbi članka 18. stavka 2. alineje 2. i stavka 3. toga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 15. stavaka 3. i 4., članka 15.a stavaka 3. i 5. i članka 16. stavaka 2. i 3. toga Pravilnika koji vrijede do uspostave Registra iz članka 25. ovoga Pravilnika.

Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14

Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj elektroničkoj opremi
NN 131/13, 16/14, 90/14, 142/14, 128/15