Akti Komore

Otvorena savjetovanja

Usklađenje sa Zakonom o izmjenama i dopunama  Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i  prostornom uređenju

Svi članovi Hrvatske komore inženjera  elektrotehnike pozvani su da se uključe u e-savjetovanje o slijedećim  nacrtima općih akata:

1.      Prijedlog - Pravilnik o upisima Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

2.      Prijedlog - Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja  potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi te  priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

e-Savjetovanje je otvoreno od 20. siječnja 2020. do 20. veljače 2020. godine.

Dana 23. studenoga 2019. godine stupio je na  snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama  inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br.  110/2019.)

Prema prijelaznoj odredbi članka 40. navedenog  Zakona Komore su dužne u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga  Zakona uskladiti organizaciju, poslovanje, statut i druge opće akte s  odredbama toga Zakona.

Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore  inženjera elektrotehnike (Narodne novine, br. 129/2019.) stupile su na  snagu 08. siječnja 2020. godine, te Hrvatska komora inženjera  elektrotehnike ima obvezu uskladiti organizaciju i druge opće  akte s odredbama Statuta i Zakona.

Prijedlog Pravilnika o upisima Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Obrazac za primjedbe na Pravilnik o upisima Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja potvrde  za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi te priznavanju  inozemnih stručnih kvalifikacija

Obrazac za primjedbe na Pravilnik o uvjetima i  postupku izdavanja potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili  povremenoj osnovi te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija